top of page

KARUNA OOSTENDE

Mens Zijn

Een menselijk wezen is deel van een geheel dat wij universum noemen,

een deel dat begrensd is door tijd en ruimte.

Hij ervaart zichzelf, zijn gedachten en gevoelens

als iets afgescheiden van de rest,

een soort optische illusie van zijn bewustzijn.

Deze illusie is als een gevangenis voor ons,

die ons beperkt tot onze persoonlijke verlangens

en tot de affectie voor enkele personen dicht bij ons.

Onze taak moet zijn om ons te bevrijden van die gevangenis

door onze cirkel van compassie uit te breiden

zodat we alle levende wezens kunnen omvatten

en de gehele natuur in al zijn schoonheid.

Niemand is in staat om dit volledig te bereiken

maar streven naar zo’n verwezenlijking is in zichzelf al

een deel van de bevrijding en een fundament voor innerlijke vrede.

Albert Einstein

Human Being

A human being is part of a whole called by us universe,

a part limited in time and space.

He experiences himself, his thoughts and feelings

as something separated from the rest,

a kind of optical delusion of his consciousness.

This delusion is a kind of prison for us,

restricting us to our personal desires 

and to the affection for a few persons nearest to us.

 

Our task must be to free ourselves from this prison

 by widening our circle of compassion

to embrace all living creatures

and the whole of nature in all its beauty.

Nobody is able to achieve this completely

but striving for such an achievement is in itself

a part of the liberation and a foundation for inner peace. 

 

 

Albert Einstein

 

bottom of page